برچسب دو

پروژه محدوده معدنی کوه اسبی

محدوده مورد مطالعه به شماره شناسایی 170125 و شماره پروانه 12640 مورخ 1397/05/18 به مساحت 6/774 کیلومترمربع در نقشه 250000: 1 ...